Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vakman Marketing

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Vakman Marketing, hierna te noemen "Vakman Marketing," en haar klanten, hierna te noemen "Klanten," met betrekking tot het gebruik van de website www.vakmanmarketing.nl en de daarop aangeboden diensten en producten.

1.2 Door gebruik te maken van de website www.vakmanmarketing.nl, aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden volledig en zonder enig voorbehoud.

2. Diensten en Producten

2.1 Vakman Marketing biedt verschillende marketingdiensten en -producten aan via de website www.vakmanmarketing.nl, waaronder maar niet beperkt tot marketingadvies, advertentiecampagnes, website-ontwikkeling en contentcreatie.

2.2 De specifieke voorwaarden met betrekking tot de diensten en producten worden vermeld op de betreffende pagina's van de website en maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

3. Intellectueel Eigendom

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, en andere rechten met betrekking tot de inhoud, teksten, afbeeldingen, logo's, en ontwerpen op de website www.vakmanmarketing.nl, blijven te allen tijde eigendom van Vakman Marketing of haar licentiegevers.

3.2 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakman Marketing enige inhoud of elementen van de website www.vakmanmarketing.nl te kopiëren, te verspreiden, te reproduceren, te wijzigen, of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Vakman Marketing streeft ernaar om accurate en up-to-date informatie te verstrekken op haar website. Desondanks kunnen er zich fouten of onvolledigheden voordoen. Vakman Marketing is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van de website of het vertrouwen op de verstrekte informatie.

4.2 Vakman Marketing is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van diensten of producten aangeboden op de website, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Vakman Marketing.

5. Privacy

5.1 Vakman Marketing respecteert de privacy van haar Klanten en handelt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De persoonlijke gegevens die worden verzameld via de website worden verwerkt zoals beschreven in het privacybeleid van Vakman Marketing.

6. Toepasselijk Recht en Geschillen

6.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Vakman Marketing en haar Klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Vakman Marketing is gevestigd.